Riskjusterad avkastning: En grundlig översikt

05 november 2023
Jon Larsson

En grundlig översikt av riskjusterad avkastningRiskjusterad avkastning är en viktig och användbar metod för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till den risk som är förknippad med den. Genom att analysera och justera för risknivån kan investerare få en mer rättvisande bild av hur väl en investering presterar. I denna artikel kommer vi att ge en omfattande presentation av vad riskjusterad avkastning är, olika typer av riskjusterade avkastningsmått, kvantitativa mätningar, skillnader mellan olika metoder och en historisk genomgång av deras för- och nackdelar.

Vad är riskjusterad avkastning?

stocks

Riskjusterad avkastning är ett sätt att mäta avkastningen på en investering i förhållande till den risk som investeraren har tagit. Det innebär att man tar hänsyn till den volatilitet eller osäkerhet som är förknippad med investeringen och bedömer om avkastningen är rimlig med hänsyn till den risken. Genom att justera avkastningen för risken kan man jämföra investeringar och bedöma vilken som ger bäst avkastning i förhållande till den risk som har tagits.

Typer av riskjusterad avkastning och populära metoder

Det finns många olika typer av riskjusterade avkastningsmått, och valet av metod beror på investerarens preferenser och behov. Här är några av de mest populära metoder som används idag:

– Sharpekvot: Sharpekvoten är ett av de vanligaste sätten att mäta riskjusterad avkastning. Den beräknar förhållandet mellan den genomsnittliga avkastningen på en investering och dess volatilitet (standardavvikelsen). Ju högre Sharpekvot, desto bättre är avkastningen i förhållande till risken.

– Treynorförhållande: Treynorförhållandet liknar Sharpekvoten, men det tar hänsyn till riskfri ränta istället för volatilitet. Det mäter förhållandet mellan avkastningen på en investering och den systematiska risken som är förknippad med den. En högre Treynorförhållande indikerar att investeringen ger bättre avkastning i förhållande till systematisk risken.

– Jensen’s alfa: Jensen’s alfa mäter avkastningen på en investering i förhållande till dess förväntade avkastning baserat på en kapitalvärderingsmodell. Det mäter i princip om investeringen har överpresterat jämfört med förväntningarna. En positiv Jensen’s alfa indikerar överavkastning.

– Sortino-förhållandet: Sortino-förhållandet liknar Sharpekvoten, men den tar endast hänsyn till den nedåtriktade volatiliteten, det vill säga den volatilitet som är förknippad med negativa avkastningar. Det fokuserar på att belöna investeringar som har en låg risk för nedgångar.

Kvantitativa mätningar av riskjusterad avkastning

För att beräkna riskjusterad avkastning är det väsentligt med kvantitativa mätningar baserade på historisk data. Dessa mätningar möjliggör en objektiv bedömning av hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som har tagits. Exempel på kvantitativa mätningar inkluderar:

– Avkastning: Genomsnittlig årlig avkastning på en investering över en viss tidsperiod.

– Standardavvikelse: Måttet på volatiliteten eller osäkerheten i avkastningen på investeringen under en viss tidsperiod.

– Beta: Måttet på en investerings känslighet för förändringar i marknaden som helhet. En beta över 1 indikerar att investeringen är mer volatil än marknaden, medan en beta under 1 indikerar att den är mindre volatil.

– Riskfri ränta: Räntan på en investment med ingen eller försumbar risk, vanligtvis representerad av en statsobligation.

Genom att använda dessa kvantitativa mätningar kan investerare beräkna olika riskjusterade avkastningsmått och göra jämförelser mellan olika investeringar.

Skillnader mellan olika riskjusterade avkastningsmetoder

Det är viktigt att komma ihåg att olika riskjusterade avkastningsmått kan ge olika resultat och att ingen metod är perfekt för att bedöma alla typer av investeringar. Skillnaderna beror på vilken typ av risk som mäts, vilka parametrar som används och vilka antaganden som görs. Vissa metoder fokuserar mer på totala volatiliteten, medan andra betonar den nedåtriktade volatiliteten eller systematisk risk. Därför är det viktigt att förstå vilken typ av risk som är mest relevant för en specifik investering och välja ett riskjusterat avkastningsmått som bäst passar dessa behov.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika riskjusterade avkastningsmetoder

Genom åren har olika riskjusterade avkastningsmått utvecklats och använts för att bedöma investeringars prestation. Var och en har sina egna för- och nackdelar som måste beaktas. Vissa metoder kan vara känsliga för outliers eller värdetillväxt, medan andra kan ge en mer rättvisande bild av avkastningen. Dessutom kan olika metoder ge olika rekommendationer när det gäller vilka investeringar som är mest gynnsamma. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa för- och nackdelar och använda rätt metod i förhållande till det specifika investeringsmålet.

I sammanfattning är riskjusterad avkastning en viktig metod för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till den risk som har tagits. Genom att använda olika riskjusterade avkastningsmått och kvantitativa mätningar kan investerare få en mer rättvisande bild av hur väl en investering presterar. Det finns olika metoder att välja mellan, och valet beror på vilken typ av risk som är mest relevant och vilka parametrar som används. Det är viktigt att vara medveten om för- och nackdelar med olika metoder för att ta välgrundade beslut.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket avkastning en investering genererar med hänsyn till den risk som tas.

Vilka typer av riskjusterad avkastning finns det?

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning, inklusive Sharpekvoten, Sortinokvoten och Treynors kvot.

Vilken metod för riskjusterad avkastning bör jag använda?

Valet av metod för riskjusterad avkastning beror på dina personliga preferenser och investeringsmål. Det är viktigt att noggrant utvärdera olika metoder innan du fattar ett beslut.

Fler nyheter